پل چهارم چشمه کیله از آغاز تا کنون…….

تعداد بازدید۳۸۸مرتبه

با درود خدمت همشهریان گرامی
از مدتی پیش وعده کردم تا به جهت روشن شدن اذهان عمومی و انجام رسالت پاسخگویی به عنوان عضوی از شورا به شهروندان ، گزارشی مبسوط و کامل از فرآیند پل چهارم چشمه کیله بر روی این وبسایت قرار دهم . به همین جهت تلاش نمودم تا بتوانم با بررسی اسناد و مدارک این پروژه گزارش را تهیه و خدمت شما بزرگواران تقدیم نمایم. بدوا به جهت تاخیر بوجود آمده در این اطلاعرسانی از همه همشهریان عزیز عذر خواهی مینمایم.از آنجایی که این گزارش طولانیست سعی خواهم کرد تا در چند جلسه مطالب را بنگارم.در سالهای گذشته چندین بار تلاش گردید تا برای کاهش بار ترافیکی مسیری جدید بر روی رودخانه چشمه کیله ایجاد گردد. در آن روزها، بررسی های به عمل آمده توسط شهرداری شهسوار اتصال مسیر خیابان میرزای شیرازی ( سبزه میدان ) به خیابان تختی ( ورزش ) را در دستور کار داشت و بر همین اساس مذاکراتی نیز با شرکت ماشین سازی اراک انجام داد.با گذشت زمان و بررسی های بیشتر این مسیر به علت اینکه نمیتوانست تاثیر زیادی بر ترافیک شهر بگذارد ، رد شد و مسیر دیگری مورد بررسی قرار گرفت .


فص اول :
ضرورت و اهمیت اجرای پل برای همگان مشخص و معلوم بود لذا مسولان شهری در حال رایزنیهایی برای جذب اعتبارات ملی و استانی بودند تا اینکه تقریبا در ماه های پایانی سال ۱۳۹۰ مبلغی تقریبا معادل ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریا ل ( پنج میلیارد تومان ) به این مهم اختصاص یافت و شهرداری شهسوار پس از ارائه موافقت نامه اصولی به سازمان اقتصاد و دارایی استان مازندران نسبت به جذب مبلغ ۴۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریا ل اعتبار به منظور احداث پل چهارم چشمه کیله و مبلغ ۳۱/۵۷۲/۰۰۰ ریا ل اعتبار جهت بهسازی راه های دسترسی به جاده ساحلی و پل چهارم اقدامات لازم را به عمل آورد.
در همین راستا با رعایت کامل تشرفات مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکار واجد الشایط اقدام شد . لذا با دستور شهردا وقت مهندس احمد خوش قلب آگاهی مناقصه به شماره ۳۰۸۴/۲۳ در روزنامه ایران و طی دو نوبت به شماره های ۵۰۵۸ و ۵۰۶۵ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۱چاپ و منتشر گشت .متن آگهی به شرح زیر بود :
” شهرداری تنکابن در نظر دارد از محل اعتبارات استانی عملیت احداث پل چهارم چشمه کیله را بر اساس فهرست بها راه و باند سال ۱۳۸۸ به پیمانکاران دارای رتبه ۴ به پایین واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای واجدالشرایط دعوت بعمل می آید ظرف مدت ۳ روز از انتشار آگاهی نوبت دوم به ذیحسابی شهرداری جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه نماید ضمنا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و کلیه کسورات بعهده برنده مناقصه میباشد.”
*همچنین در شرایط شرکت در مناقصه آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادها ، پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۹ تعیین گردید.
در نهایت در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۲۴ راس ساعت ۱۱ صبح در اتاق شهردار شهسوار وبا حضور شهردار ،مسول حراست ، نماینده شورا ، ذیحسابی استان و نماینده سازمان بازرسی پاکتهای شرکتهای شرکت کننده در مناقصه باز گشایی شد.لازم به ذکر است در مناقصه ها از طرف هر شرکت ۳ پاکت تحویل میگردد .
پاکت شماره ۱ .ضمانتنامه بانکی .
پاکت شماره ۲٫ صلاحیت ، رتبه و گرید شرکت .
پاکت شماره ۳٫مبلغ پیشنهادی برای اجرا با در نظر گرفتن * پلوس.
اما چند نکته:

***مینوس و پلوس در پیمانکاری یعنی چی؟
ابتدا تعریف ضریب پیشنهادی پیمانکار (ضریب پیمان):
در زمان برگزاری مناقصه، به منظور انتخاب پیمانکار برای اجرای عملیات، پیمانکاران واجد صلاحیت که دعوتنامه شرکت در مناقصه برای آنان ارسال شده است بر طبق ضوابط مربوط، باید مبلغ پیشنهادی خود برای انجام کار را به صورت یک مبلغ مقطوع اعلام نمایند. حاصل تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد اولیه هزینه انجام کار، ضریب پیشنهادی پیمانکار و یا ضریب پیمان نامیده می شود که در کلیه صورت وضعیت های موقت و قطعی اعمال می گردد.

* اگر عدد بدست آمده، کوچکتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه، پیشنهاد تخفیف داده است. ( MINUS)
* اگر عدد بدست آمده بزرگتر از یک باشد پیمانکار نسبت به برآورد اولیه، پیشنهاد افزایش داده است. (PLUS)
در واقع پلوس یعنی بالاتر از برآورد انجام شده کارفرما و مینوس یعنی پایین تر از آن. این دو رقم بر حسب درصد ارایه می شود.
هنگامیکه قیمت پیشنهادی شما در جهت حضور در رقابت کمتر یا بیشتر از قیمت کارفرما باشد قیمت پیشنهادی خود را به صورت ضریبی عددی کمتر یا بیشتر یا مساوی یک به کار فرما ارایه می دهید.

•ضریب یک یا نت یعنی قیمت برابر برآورد کارفرما.
•ضریب بالاتر از یک یعنی شما بمیزان (۱-ضریب شما) درصد بالاتر از قیمت کارفرما را پیشنهاد می دهید.
•ضریب کمتر از یک یعنی شما بمیزان (ضریب شما-۱) درصد پایین تر از قیمت کارفرما را پیشنهاد می دهید.

مثلاً اگر قیمت کار فرما ۱۰۰ ریال باشد:
اگر شما قیمت ۱۰۰ ریال را پیشنهاد دهید قیمت نت یا ضریب یک است
اگر شما قیمت ۱۱۰ ریال را پیشنهاد دهید ضریب ۱٫۱۰ یا ۱۰ درصد پلوس است
اگر شما قیمت ۹۰ ریال را پیشنها دهید ضدریب شما ۰٫۹۰ یا ۱۰- در صد مینوس است.
در نهایت شرکتهایی که بر اساس ارسال مدارک در ۳ پاکت فاقد شرایط لازم بودند از شرکت در مناقصه حذف شده و ۴ شرکت به شرح زیر ادامه رقابت دادند :
۱- پاکت شماره ۳۹۱۶ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۹ مربوط به شرکت رادیه بهساز مازند با ۱۱۵% پلوس بابر فهرست بها راه سال۱۳۸۸٫
۲- پاکت شماره ۳۹۱۸ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۹ مربوط به شرکت برج سازان آپادانا با ۱۲۵% “””””””””””””””””””””””””””””””””.
۳- “””””””””” “۳۹۱۳ “”””””””””””””””””””””””””””” خزر ساز با ۶۸/۴۴ “””””””””””””””””””””””””””””””””.
۴_””””””””””””۳۹۱۴ “””””””””””””””””””””””””””””” پارس عمران شمال با —–“”””””””””””””””””””””””””””””””””.
در پایان شرکت خزر ساز از بایلسر با مدیریت عاملی آقای صفر پور برای پروژه پل چهارم چشمه کیله با قیمت پیشنهادی ۴۳/۳۷۵/۴۸۹/۰۱۱ ریا ل بعنوان برنده مناقصه اعلام و مقرر گردید شهرداری شهسوار برابر مقررات با شرکت فوق قرارداد تنظیم نماید.لذا شهرداری شهسوار طی نامه شماره ۵۴۱۲/۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۳/۷ به مدیریت شرکت خزر ساز ۳ روز از ثبت ابلاغ نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار خود جهت عقد قرارداد با شهرداری مهلت داد و در خصوص صلاحیت ظرفیت کاری شرکت مذکور طی نامه شماره ۴۸۵۴/۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۲/۳۱ از دفتر فنی استانداری مازندران استعلام انجام داد و در پاسخ مهندس مهدی رازجویان مدیر کل دفتر فنی استانداری مازندران طی نامه شماره ۸۶/۴۱/۲۲۷۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ پاسخ دادند که شرکت مذکور در رشته راه و ترابری پایه ۳ ، دارای صلاحیت بوده و ظرفیت کاری شرکت با توجه به گزارش کار ارائه شده ، جهت انجام پروژه احداث پل چهارم با مبلغ برآورد شده در نامه آزاد میباشد. نهایتا موافقتنامه شماره۵۸۰۷/۲۳ به همراه شرایط خصوصی و دیگر مدارک الحاقی در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۷ بین شهرداری شهسوار به نمایندگی مهندس احمد خوشقلب با سمت شهردار که در آن قرارداد کارفرما نامیده میشد از یک سو و شرکت خزرساز به شماره ۳۳۹ به نمایندگی آقای علیرضا صفرپور که در آن پیمان ، پیمانکار نامیده میشد طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک پیمان درج شده بود منعقد گردید.
در قسمت بعد به بررسی شرایط خصوصی و روند آغازین این پروژه خواهم پرداخت.
با ما همراه باشید……….

4 دیدگاه در “پل چهارم چشمه کیله از آغاز تا کنون…….

  1. با درود و سپاس فراوان جهت شفاف سازی در این باره.
    من هم به عنوان یکی از مردم این خطه به دنبال شفاف سازی این موضوع هستم. زیرا با اجاره ۹۹ ساله زمین متل شایان و احداث بنا در رقبه مذکور و مقدار فضایی که از این مجموعه در اختیار احداث پل چهارم قرار گرفته بود از ابتدا شکست این پروژه برای من تایید شده بود.

  2. با سلام .ضمن تقدیر و تشکر ازجنابعالی در راستای اطلاع رسانی به همشهریان عزیز و گرامی امید است این عمل خوب و پسندیده درباره پروژه های شکست خورده دیگر از جمله پارکینگ طبقاتی و….ادامه یابد.

  3. سلام
    لطفا گزارش را زودتر کامل کنید. در صورت امکان و عدم منع قانونی کپی تصاویر مدارکی که میشه انتشار عمومی داد رو اسکن کنید و بگدارید.